REGULAMIN

I Postanowienia Ogólne

Sprzedaż poradników, kursów i szkoleń dostępnych pod adresem elizanowakowska.com prowadzona jest przez firmę Make Your Dreams LTD, 27 Old Gloucester Street WC1N 3AX, London, United Kingdom. Wypełnienie formularza rejestracji, zakupu lub utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się kupującego z treścią przedmiotowego regulaminu oraz jego akceptacją. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te właśnie przepisy.

II. Warunki Złożenia Zamówienia

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem portalu elizanowakowska.com oraz podczas konferencji online organizowanych przez administratora. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu prawidłowej płatności.

III Płatności

Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto, a wyboru formy płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

IV Dostawa

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez kupującego podczas składania zamówienia. Koszty wysyłki produktów fizycznych zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki, a kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zmówienia. Koszty dostawy ponosi kupujący.

V Odstąpienie Od Umowy

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu kupującemu niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.

VI Reklamacje

  1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
  2. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
  3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@elizanowakowska.com
  4. Make Your Dreams Ltd rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Make Your Dreams Ltd poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie;
  • opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia

VII Klauzula

Pamiętaj, że w ramach portalu elizanowakowska.com prezentowane są praktyczne rozwiązania, musisz mieć jednak świadomość, iż nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie informacje należy szczegółowo przeanalizować, a podjęcie jakichkolwiek działań wynikających z powziętych informacji jest wyłącznie odpowiedzialnością osoby podejmującej taką decyzję. Opracowania publikowane na elizanowakowska.com nie są poradnikami inwestycyjnymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

VII Postanowienia Końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).